RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informujemy,że:

  • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy, 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33, tel:24 364 01 40, fax: 24 364 01 41,  e-mail: sekretariat@muniserwis.pl  ;
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest pod adresem e-mail: iod@muniserwis.pl, lub wysyłając pisemną korespondencję na adres zakładu z dopiskiem „IOD”, ;
  • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c – ogólnego rozporządzenia (j/w) o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa  w celu realizacji zadań statutowych;
  • Odbiorcami danych osobowych będą: pracownicy zakładu na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,  oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
  • Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zapisane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt i określone w Instrukcji Kancelaryjnej;
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na ww. przepisy prawa;
Skip to content