Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład Budżetowy  realizuje zlecenia Prezydenta Miasta Płocka w zakresie zadań własnych Gminy – Miasto Płock, tj.:

 1. zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 2. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne:
 
 1. z koszy i pojemników na odpady komunalne w miejscach publicznych,
 2. pochodzących z budowy i rozbiórki,
 3. odpadów ulegających biodegracji;
 1. utrzymywanie miejsc czasowego magazynowania odpadów;
 2. działalność w zakresie sprzątania i zimowego utrzymania na terenach Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa:
 
 1. prace porządkowe,
 2. zamiatanie i polewanie ulic,
 3. zimowe utrzymanie dróg i terenów gminnych, usuwanie śniegu i lodu,
 4. likwidacja dzikich wysypisk;
 1. utrzymanie szaletów;
 2. zagospodarowanie i konserwacja terenów zieleni:
 
 1. na terenach Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa (parki, w tym tereny Skarpy Wiślanej, cmentarze, tereny sportowe i rekreacyjne,
  pasy drogowe , brzegi urządzeń wodnych i cieków wodnych oraz przy obiektach użyteczności publicznej),
 2. dokonywanie nasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem ,
 3. zarząd i utrzymanie parku Północnego;
 1. wykonywanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych związanych z utrzymaniem, budową i remontami obiektów infrastruktury gminnej w zakresie:
 
 1. dróg, placów, ciągów pieszych, rowerowych, parkingów itp.,
 2. oznakowania pasów drogowych,
 3. odwodnienia terenów,
 4. zabezpieczenia Skarpy Wiślanej;
 1. działalność w zakresie cmentarzy, pomników i miejsc pamięci narodowej:
 
 1. utrzymanie czystości i porządku,
 2. zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego wraz i infrastrukturą,
 3. sprzedaż grobów i prowadzenie ksiąg cmentarnych;
 1. realizacja innych zleceń Prezydenta Miasta Płocka w zakresie zadań własnych Gminy – Miasto Płock.
 

MUNISERWIS©2006 | Designed by "Azet s.c."